Είχατε τροχαίο ατύχημα στην Κύπρο; Μάθετε τα δικαιώματα σας!

Είχατε τροχαίο ατύχημα στην Κύπρο; Μάθετε τα δικαιώματα σας! Cyprus Lawyers, Company Registration in Cyprus Kongorozis & Pitsillidou Cyprus Law Firm

 Του Χρίστου Κογκορόζη*

Εάν είστε το θύμα τροχαίου ατυχήματος δικαιούστε να αποζημιωθείτε από την ασφαλιστική εταιρεία του οδηγού που σας προκάλεσε ζημιά.
Η ζημιά μπορεί είτε να αφορά σωματικές βλάβες, είτε να αφορά υλικές ζημιές στο όχημα σας, είτε να σχετίζεται με απώλεια μισθού ή άλλων εσόδων.

Όταν οδηγός προκαλεί ζημιές ένεκα ατυχήματος σε άλλον οδηγό ευθύνεται με το αστικό αδίκημα της αμέλειας. Το αδίκημα αυτό θεμελιώνεται με το άρθρο 51 του Περί Αστικών Αδικημάτων Νόμου το οποίο στην πρώτη παράγραφο ορίζει:

Αμέλεια συνίσταται:

(α) στηv τέλεση πράξης τηv oπoία υπό τις περιστάσεις δεv θα τελoύσε λoγικό συvετό πρόσωπo ή στηv παράλειψη τέλεσης πράξης τηv oπoία υπό τις περιστάσεις τέτoιo πρόσωπo θα τελoύσε͘ ή

(β) στηv παράλειψη καταβoλής τέτoιας δεξιότητας ή επιμέλειας για τηv άσκηση επαγγέλματoς, επιτηδεύματoς ή ασχoλίας όπως έvα λoγικό συvετό πρόσωπo, πoυ έχει τα πρoσόvτα για τηv άσκηση τoυ επαγγέλματoς αυτoύ, επιτηδεύματoς ή ασχoλίας θα κατέβαλλε υπό τις περιστάσεις, και στηv πρόκληση ζημιάς εξαιτίας αυτής:

Νoείται ότι για αυτή δύvαται vα τύχει απoζημίωσης μόvo τo πρόσωπo έvαvτι τoυ oπoίoυ o υπαίτιoς της αμέλειας υπείχε υπoχρέωση, υπό τις περιστάσεις, vα μηv επιδείξει αμέλεια.

Σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει δεδομένα η αμέλεια του οδηγού που προκαλεί το ατύχημα αλλά παράλληλα υπάρχει και δική μας συντρέχουσα αμέλεια. Με άλλα λόγια μπορεί να εμπλακούμε σε ατύχημα στο οποίο να έχουμε και εμείς σε κάποιο βαθμό φταίξιμο. Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις; Ο άλλος οδηγός και κατά συνέπεια η ασφαλιστική του εταιρεία απαλλάσσονται από την ευθύνη καταβολής αποζημίωσης και αποκατάστασης των ζημιών μας;

Η απάντηση στα πιο πάνω ερωτήματα είναι βεβαίως αρνητική και βρίσκεται στο άρθρο 57 του Περί Αστικών Αδικημάτων Νόμου όπου αναφέρει ότι:

αv κάπoιoς υπoστεί ζημιά συvεπεία εv μέρει δικoύ τoυ πταίσματoς και εv μέρει πταίσματoς άλλoυ ή άλλωv, η αξίωση σε σχέση με τη ζημιά αυτή δεv αvαιρείται λόγω πταίσματoς τoυ πρoσώπoυ πoυ υπέστη τη ζημιά, αλλά η απoζημίωση πoυ πρέπει vα καταβληθεί σε αυτό μειώvεται κατά τηv έκταση κατά τηv oπoία τo Δικαστήριo ήθελε κρίvει δίκαιo λαμβάvovτας υπόψη τo πoσoστό της ευθύvης τoυ στη ζημιά.

Σε ποια περίπτωση θεωρείται ότι ο δικαιούχος προς αποζημίωση είχε συντρέχουσα αμέλεια;

Αν σε τροχαίο ατύχημα το όχημα του δικαιούχου προς αποζημίωση κτυπήθηκε προκαλώντας του σωματικές βλάβες ενώ ο ίδιος δεν φορούσε ζώνη ασφαλείας τότε υπάρχει περίπτωση συντρέχουσας αμέλειας. Επίσης αν οδηγός μοτοσυκλέτας οδηγούσε χωρίς να φοράει κράνος, του αποκόπτεται η πορεία από άλλο όχημα και ο οδηγός της μοτοσυκλέτας κτυπά για παράδειγμα στο κεφάλι τότε επίσης υπάρχει συντρέχουσα αμέλεια. Η ευθύνη του οδηγού που ανέκοψε την πορεία του μοτοσικλετιστή εξακολουθεί να υφίσταται απλά κατά την επιδίκαση αποζημιώσεων το Δικαστήριο θα λάβει υπόψη του την συντρέχουσα αμέλεια και θα αφαιρέσει τέτοιο ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό της αμέλειας του οδηγού της μοτοσυκλέτας.

Για να γίνει πιο κατανοητό ακολουθεί παράδειγμα:

Ο Α έχει σταματήσει το όχημα του αριστερά του δρόμου στην οδό Μακαρίου. Καθώς περνά ο Β με την μοτοσυκλέτα του χωρίς να φέρει κράνος, ο Α ξεκινά το αυτοκίνητο του, κάνει παράνομα επαναστροφή και ανακόπτει την πορεία του Β. Ο Β εκσφενδονίζεται και κατά την προσεδάφιση του παθαίνει κατάγματα στο κεφάλι, στο χέρι και στο πόδι. Το Δικαστήριο σε αυτή την περίπτωση θα πει: σε περίπτωση πλήρους ευθύνης του Α, ο Β θα λάμβανε 80.000 ευρώ αποζημίωση αλλά υπάρχει συντρέχουσα αμέλεια κατά 15%. Άρα θα αποκόψει 12.000 ευρώ και θα αποδώσει στον Β αποζημίωση ύψους 68.000 ευρώ.

Τι είδους αποζημιώσεις δικαιούται το αναίτιο μέρος ενός τροχαίου ατυχήματος;

Όποιος είναι δικαιούχος προς αποζημίωση συνεπεία τροχαίου ατυχήματος δικαιούται να λάβει διαφόρων ειδών αποζημιώσεις και ειδικότερα:

α) Ειδικές Αποζημιώσεις δηλαδή την απόδοση όλων των ποσών που κατέβαλε ο δικαιούχος προς αποζημίωση ένεκα του ατυχήματος. Σε αυτά τα έξοδα συμπεριλαμβάνονται τα είδη φαρμακείου, ιατρικές επισκέψεις, το κόστος για εξασφάλιση ιατρικής έκθεσης, το κόστος εξασφάλισης αστυνομικής έκθεσης αν υπάρχει, έξοδα επεμβάσεων κτλ.

β) Γενικές Αποζημιώσεις δηλαδή τα λεφτά που θα επιδικάσει το δικαστήριο υπέρ του δικαιούχου προς αποζημίωση για τους τραυματισμούς που υπέστη ένεκα του ατυχήματος.

γ) Απώλεια μισθού σε περίπτωση που ο δικαιούχος απείχε από την εργασία του με αναρρωτική άδεια.

δ) Νόμιμο τόκο ο οποίος διαχωρίζεται:

δα) Ως προς τις ειδικές αποζημιώσεις, από την ημερομηνία της γενεσιουργού αιτίας, ενώ,

δβ) Ως προς τις γενικές αποζημιώσεις, από την καταχώρηση της αγωγής.

Total Loss

Τι συμβαίνει σε περίπτωση που το όχημα του δικαιούχου προς αποζημίωση εκτιμάται ότι έχει καταστραφεί ολικώς (Total Loss);

Συχνά υπάρχουν πελάτες οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με την εξής δυσάρεστη κατάσταση:

Ενώ το όχημα τους ήταν σε πολύ καλή κατάσταση και σκόπευαν να το κρατήσουν για αρκετά χρόνια ακόμη, εντούτοις λόγω αμέλειας άλλου οδηγού εμπλέκονται σε ατύχημα και το όχημα τους εκτιμάται ότι έχει καταστραφεί ολοσχερώς.

Σε αυτή την περίπτωση η ασφάλεια του αμελούς οδηγού δεν θα έρθει να πει «ναι όντως το όχημα ήταν πολύ καλά διατηρημένο, ή είχε εντυπωσιακές 18άρες ζάντες, ή είναι κάπως σπάνιο, ή είχε καινούργια βαφή κτλ» και να πληρώσει τα λεφτά που, πολλές φορές για συναισθηματικούς λόγους, ζητά ο δικαιούχος αλλά βρίσκει την αντικειμενική αξία της αγοράς κατά την ημερομηνία του ατυχήματος και προσφέρει το αντίστοιχο ποσό.

Σε αυτή την περίπτωση ο δικαιούχος αισθάνεται αδικία αλλά δυστυχώς με την αντικειμενική αγοραστική αξία συμφωνεί και η Νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Οπότε αφού διοριστεί εκτιμητής θα υπολογίσει την αξία του οχήματος πλην την αξία του τμήματος του αυτοκινήτου που έχει απομείνει (salvage). Για παράδειγμα θα πει το όχημα αξίζει €5.000 και το απομεινάρι (salvage) €1.000. Θα πληρώσει η ασφάλεια τις €4.000 και ο δικαιούχος παίρνει το απομεινάρι είτε για να το πωλήσει είτε για να το κάνει εξαρτήματα και/ή άλλως πως.

Εν κατακλείδι είναι πολύ σημαντικό να έχετε υπόψη σας τις προθεσμίες. Το δικαίωμα έγερσης αγωγής λήγει στα 3 χρόνια απο την ημερομηνία του ατυχήματος. Μην αφήσετε τον χρόνο να τρέξει ανεξέλεγκτα κατά την διάρκεια τυχόν διαπραγματεύσεων με την ασφάλεια του οδηγού που σας προκάλεσε τη ζημιά. Και αυτό για 2 λόγους: Πρώτον διότι οι τόκοι που δικαιούστε ως προς τις γενικές αποζημιώσεις ξεκινούν να μετρούν απο την καταχώρηση της αγωγής και δεύτερον διότι αν χαθεί η προαναφερθείσα προθεσμία χάνετε το αγώγιμο δικαίωμα σας.

*Το πιο πάνω άρθρο αποτελεί μια γενική προσέγγιση επί του θέματος των τροχαίων ατυχημάτων. Δεν είναι σε καμία περίπτωση εξαντλητική μελέτη. Σε περίπτωση που χρειάζεστε οποιαδήποτε βοήθεια μπορείτε να επικοινωνήσετε με το γραφείο μας Δευτέρα – Παρασκευή απο 08:00 – 18:00:

Χρίστος Κογκορόζης, KP LEGAL
Δικηγόροι – Νομικοί Σύμβουλοι
Τηλ: 22 311272, Κιν: 99 883313, Φαξ: 22 317127
www.kplegal.com.cy, email: info@kplegal.com.cy

Το παρόν άρθρο δημοσιεύτηκε στο έντυπο περιοδικό Ευρωκέρδος, Τεύχος 210 καθώς και στην ιστοσελίδα www.eurokerdos.com

Είχατε τροχαίο ατύχημα στη Κύπρο; Μάθετε τα δικαιώματα σας!

Like this article?

Share on facebook
Share on Facebook
Share on twitter
Share on Twitter
Share on linkedin
Share on Linkdin
Share on email
Share via email

LAW FIRM | STROVOLOS | NICOSIA

170 Strovolou Avenue, Office 303

2048, Strovolos, Nicosia, Cyprus

Tel: (+357) 22 311 272

Fax: (+357) 22 317 127

info@kplegal.com.cy